AKTUALNOŚCI
2009-11-26 :: Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "Poprawa konkurencyjności firmy Sanglass S.A. poprzez unowocześnienie procesu produkcji oraz wdrożenie informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, na który firma Sanglass S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zwracamy się ze prośbą o przesłanie oferty na zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

I. Zamawiający

SANGLASS S.A.
ul. Wojska Polskiego 14
39-300 Mielec
KRS nr: 0000081116, NIP : 817-18-29-726


II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup programu do zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrożenie go w firmie Sanglass S.A.


III.  Założenia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem zawierający poniżej określony minimalny zakres:

 1. Dostarczenie i sprzedaż licencji
 2. Instalacja i konfiguracja środowiska
 3. Analiza procesów zachodzących w organizacji w zakresie: finansowo księgowym, handlu i logistyki oraz produkcji
 4. Opracowanie dokumentacji
 5. Konfiguracja środowiska produkcyjnego
 6. Migracja danych
 7. Opracowanie instrukcji stanowiskowych (do 5 stanowisk)
 8. Asysta przy pracy
 9. Opracowanie dokumentacji końcowej


IV.  Termin i miejsce składania oferty

Oferta powinna być dostarczona osobiście do sekretariatu firmy Sanglass S.A. lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres:

SANGLASS S.A.
ul. Wojska Polskiego 14
39-300 Mielec

Z dopiskiem "Oferta na system zarzadzania przedsiębiorstwem"
Termin składania oferty do dnia 01.02.2010.


V.  Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim.

Oferta musi zawierać:
 • a) Pełną nazwę oferenta
 • b) Adres siedziby oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
 • c) Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
 • d) Wartość oferty (netto oraz brutto)/kosztorys ofertowy
 • e) Termin ważności oferty
 • f) Datę sporządzenia oferty
 • g) Warunki gwarancji
 • h) Warunki płatności
 • i) Termin wykonania zamówienia
 • j) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta + pieczątka imienna i firmowa

Ponadto Oferent do złożonej oferty powinien dołączyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykaz personelu, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny i doświadczenie wykonawcy.

Osoba do kontaktu:
Robert Wąsowicz - robert.wasowicz@sanglass.com.pl
powrót »
DANE TELEADRESOWE
SANGLASS S.A.
ul. Wojska Polskiego 14
39-300 Mielec

tel.: +48 17 773 89 00
fax: +48 17 773 89 01